Να αποδοθούν ευθύνες σε όλους

Χωρίς να θέλω να πω ότι δεν φταίνε αυτοί που έριξαν την μολοτοφ απλά δείτε τις προδιαγραφές και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα. Οφείλω να προσθέσω ότι στο κείμενο που ακολουθεί έχω αφαιρέσει κάποια κομάτια που θεώρησα ότι δεν προσφέρουν κάτι. Οποιος θελήσει μπορεί να βρει ατόφιο το κείμενο από το ΦΕΚ που δίνω. Επίσης επισημαίνω ότι αυτές είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές για καινούργια κτίρια, απλά σε υφιστάμενο πρέπει η Πυροσβεστική δώσει μέτρα πυρασφάλειας ακολουθώντας τη λογική του ΦΕΚ.

Τα συμπεράσματα δικά σας…

«Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ-32 Α’) :

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων

‘Αρθρο 10.

Χώροι Συνάθροισης κοινού

1. Γενικά.

1.1. Στους χώρους συνάθροισης κοινού, περιλαμβάνονται τα κτίρια ή τα τμήματα κτιρίων στα οποία συγκεντρώνεται το κοινό για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές, επιστημονικές και αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες καθώς και για την αναμονή συγκοινωνιακών μέσων.

2. Οδεύσεις διαφυγής 2.1. Σχεδιασμός.

2.1.2. Παροχή οδεύσεων.

Η παροχή όδευσης διαφυγής ανά μονάδα πλάτους (0.60) μ. καθορίζεται σε:

α) 100 άτομα για τις οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομο, πόρτες).

β) 60 άτομα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες, ράμπες).

2.1.3. Αριθμός και πλάτη εξόδων.

Από κάθε σημείο χώρου συνάθροισης κοινού πρέπει να εξασφαλίζεται διαφυγή προς δύο τουλάχιστον εξόδους με διαφορετική όδευση προς κάθε μία. Οι οδεύσεις αυτές επιτρέπεται να έχουν τα πρώτα 30 μέτρα μήκους κοινά. «‘Οταν ο χώρος διαιρείται σε δύο μέρη ή κατανέμεται σε δύο επίπεδα με διαφορά στάθμης τουλάχιστον 1.10 μ. θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία ξεχωριστή έξοδος για κάθε τμήμα». (αντικατ. του μέσα σε » » με την παράγρ. Α4 54229/2498/12/22.4.1994 (ΦΕΚ 312 Β’) απόφ.

Οι έξοδοι πρέπει να είναι απομακρυσμένες μεταξύ τους και σε τέτοια διάταξη ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να φραχθούν συγχρόνως οι οδεύσεις προς περισσότερες από μία έξοδος σε περίπτωση μιας εστίας πυρκαγιάς.

Σχετικά με τους χώρους αναμονής της παρ. 2.1.1.5. του παρόντος άρθρου πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η αναμονή του κοινού να περιορίζεται σε περιοχές τέτοιες που δεν θα παρενοχλούν ή εμποδίζουν τις οδεύσεις και εξόδους και δεν θα καταλαμβάνουν το απαιτούμενο πλάτος τους.

Ο αριθμός και τα ελάχιστα πλάτη εξόδων κινδύνου δίνονται στον παρακάτω πίνακα ΣΤ1.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ.1.

Πληθυσμός   (άτομα) Ελαχ. Αριθ. εξόδων κινδύνου Ελαχ. πλάτους κάθε εξόδου
Μέχρι 150 2 0.90 μ
151-300 2 Μία 1.80μ. & η άλλη 0.90 μ.
301-600 2 1.80 μ.
601-900 3 1.80 μ.

Για κάθε 300 άτομα επιπλέον προστίθεται μία τουλάχιστον έξοδος με ελάχιστο πλάτος 1.80 μ. Το απαιτούμενο πλάτος κάθε εξόδου κινδύνου υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ατόμων που διέρχονται από αυτήν και δεν είναι μικρότερο από το ελάχιστο πλάτος που αναφέρεται στον πίνακα ΣΤ.1.

2.1.4 Μήκος οδεύσεων.

Το μέγιστο μήκος πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής δεν πρέπει να ξεπερνά τα 45 μ.

Επιτρέπεται αύξηση μέχρι τα 60 μ. Εφόσον οι χώροι από τους οποίους διέρχεται προστατεύονται από αυτόματος σύστημα πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις αρκεί μόνο η μία από τις οδεύσεις να πληρεί το μέγιστο όριο μήκους της πραγματικής απόστασης.

2.1.5. Απαιτήσεις για χώρους με σταθερές θέσεις.

2.1.5.1. Σε χώρους συνάθροισης κοινού με σταθερές θέσεις ισχύουν επιπλέον τα εξής:

ι. Σειρές καθισμάτων που περικλείονται από δύο διαμήκεις διαδρόμους δεν πρέπει να περιλαμβάνουν περισσότερα από 16 καθίσματα. ‘Οταν έχουν πρόσβαση μόνον προς έναν διαμήκη διάδρομο το όριο είναι 8 καθίσματα εφόσον η ελεύθερη οριζόντια απόσταση (Ι) μεταξύ των καθισμάτων διαδοχικών σειρών μετρούμενη σε μη αναδιπλώμενα καθίσματα είναι μεταξύ 0.30 μ. (ελάχιστη επιτρεπτή και 0.35 μ.).

ιι. ‘Οταν η ελεύθερη οριζόντια απόσταση (Ι) μεταξύ των καθισμάτων είναι 0.35 μ. και άνω, τότε επιτρέπονται μέχρι 12 και 24 καθίσματα σε κάθε σειρά με πρόσβαση προς ένα δύο διαμήκεις διαδρόμους αντίστοιχα. ιιι. Κατ’ εξαίρεση δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό καθισμάτων κάθε σειράς αν ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Το μήκος της όδευσης διαφυγής από κάθε κάθισμα μέχρι μία τουλάχιστον έξοδο κινδύνου δεν υπερβαίνει τα 15 μ.

β) Στο τέλος κάθε σειράς καθισμάτων υπάρχουν διαμήκεις διάδρομοι ή έξοδοι κινδύνου. Οι διαμήκεις αυτοί διάδρομοι πρέπει να οδηγούν σε κατεύθυνση αντίθετη από τον χώρο που βρίσκεται η σκηνή ή τμήμα του χώρου στο οποίο επικεντρώνεται το ενδιαφέρον των θεατών.

γ) Η ελεύθερη οριζόντια απόσταση (Ι) μεταξύ των καθισμάτων είναι υποχρεωτικά 0.40 μ. έως 0.50 μ.

2.1.5.2. Ειδικά σε χώρους με σταθερές θέσεις οι οποίες είναι διαμορφωμένες σε διαδοχικούς αναβαθμούς του δαπέδου με ελάχιστη υψομετρική διαφορά 0.35 μ. και χρησιμοποιούνται είτε απ’ ευθείας για καθίσματα (κερκίδες αθλητικών χώρων, θεάτρων κλπ.) είτε για την τοποθέτηση άλλων καθισμάτων πάνω σ’ αυτούς ισχύουν τα εξής:

ι. Το πλάτος του αναβαθμού πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.85 μ.

ιι. Σε αναβαθμούς με σταθερά καθίσματα τοποθετημένα επάνω τους η ελεύθερη απόσταση (Ι) μεταξύ των καθισμάτων διαδοχικών σειρών μετρούμενη σε μη αναδιπλωμένα καθίσματα, πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.30 μ. ‘Οταν το (Ι) είναι μεταξύ 0.30 και 0.35 μ., τότε σε κάθε σειρά επιτρέπονται μέχρι 8 καθίσματα από την κάθε πλευρά διαμήκους διαδρόμου. ‘Οταν το (Ι) είναι από 0,35 μ. και άνω επιτρέπονται μέχρι 12 καθίσματα. (Το (Ι) μετράται σε μη αναδιπλωμένα καθίσματα).

ιιι. ‘Οταν χρησιμοποιούνται απ’ ευθείας οι αναβαθμοί χωρίς να στερεώνονται επάνω τους καθίσματα, τότε επιτρέπονται σε κάθε σειρά μέχρι 12 θέσεις από την κάθε πλευρά διαμήκους διαδρόμου.

2.1.5.3. Γενικώς στους χώρους συνάθροισης κοινού με σταθερές θέσεις τα πλάτη των διαμήκων και εγκαρσίων διαδρόμων υπολογίζονται έτσι ώστε να εξυπηρετούν την παροχή του πληθυσμού κατά τη διαφυγή. Το ελάχιστο πλάτος του διαδρόμου που εξυπηρετεί λιγότερες από 60 θέσεις ορίζεται σε 0,90 μ. Για περισσότερες από 60 θέσεις το ελάχιστο πλάτος καθορίζεται σε 1.00 μ. όταν οι θέσεις βρίσκονται στη μία πλευρά του διαδρόμου και σε 1,10 μ. όταν οι θέσεις βρίσκονται και από τις δύο πλευρές του διαδρόμου.

Σε χώρους με διαδοχικούς αναβαθμούς το ελάχιστο πλάτος του διαδρόμου ορίζεται σε 1,10 μ. Διάδρομοι με κλίση μικρότερη του 1.8 διαμορφώνονται σε ράμπες ενώ με μεγαλύτερη κλίση διαμορφώνονται σε σκάλες.

Σε διαμήκεις ή εγκάρσιους διαδρόμους απαγορεύεται το μήκος των αδιεξόδων να είναι μεγαλύτερο από 12 μ.

2.1.6. Πλάτος τελικών εξόδων.

Το πλάτος των τελικών εξόδων καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2.1.1. του άρθρου 2 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Β της παρούσας απόφασης.

Ο αριθμός των απαιτουμένων πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής δεν πρέπει να μειώνεται μέχρι τις τελικές εξόδους.

2.2. Πυροπροστασία.

Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος της πυροπροστατευμένης όδευσης διαφυγής – πυροπροστατευμένοι προθάλαμοι, κλιμακοστάσια και διάδρομοι που αρχίζουν όταν εξαντλείται το όριο της απόστασης για το απροστάτευτο τμήμα – πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πίνακα ΣΤ2 (παρ. 3.1.).

Σε κτίρια που περιλαμβάνουν χώρους συνάθροισης κοινού το δάπεδο των οποίων βρίσκεται σε στάθμη υψηλότερη των 15 μέτρων πρέπει να προβλέπεται ή κλιμακοστάσιο (παρ. 2.3.4. του άρθρου 2) ή ανελκυστήρας (παρ. 3.2.18 του άρθρου 3) για την πρόσβαση των πυροσβεστών.

2.3. Φωτισμός – Σήμανση.

‘Ολοι οι χώροι συνάθροισης κοινού και οι οδεύσεις διαφυγής πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με σύστημα φωτισμού ασφαλείας, σύμφωνα με την παρ. 2.6. του άρθρου 2 του παρόντος. Σε αίθουσες όπου γίνονται παραστάσεις ή προβολές, ο φωτισμός των δαπέδων των οδεύσεων διαφυγής επιτρέπεται να ελαττώνεται μέχρι την τιμή των 2 lux κατά τη διάρκεια των παραστάσεων. Πρέπει να γίνεται σήμανση των οδεύσεων διαφυγής σύμφωνα με την παρ. 2.7. του άρθρου 2 του παρόντος.

3. Δομική πυροπροστασία.

3.1. Τα φέροντα δομικά στοιχεία καθώς και τα δομικά στοιχεία που διαχωρίζουν τα πυροδιαμερίσματα, δεν επιτρέπεται να έχουν δείκτη πυραντίστασης μικρότερο από τον αναφερόμενο στον πίνακα ΣΤ2. Δεν υπάρχει απαίτηση δείκτη πυραντίστασης για τις μη βατές οροφές (όπου είναι δυνατή η ανάβαση μόνο για επισκευή ή συντήρηση) αρκεί τα υλικά που συνθέτουν το φέροντα οργανισμό τους να είναι περιορισμένης καυστότητας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 2

Ελάχιστοι επιτρεπόμενοι δείκτες πυραντίστασης

Κατηγορίας Μονόροφα(1) Πολυόροφα (2) Υπόγεια Εγκατάσταση    Καταιονητήρων (3) (συντελεστής)
Σ1-Σ2 30 λεπτά 60 λεπτά 90 λεπτά(1) 0,5
Σ3 60 λεπτά 90 λεπτά 90 λεπτά (1) 0,5
Σ4 30 λεπτά 30 λεπτά 60 λεπτά

(1) Μειώνεται σε 60 λεπτά για υπόγεια με εμβαδόν μικρότερο από 150 τ. μέτρα.

(2) Οι εξώστες των αιθουσών υπολογίζονται ως όροφοι. (3) Συντελεστής μείωσης του δείκτη για κάθε περίπτωση.

3.2. Χώρος συνάθροισης κοινού ο οποίος βρίσκεται σε ισόγειο μονόροφο κτίριο ή σε ισόγειο μονόροφο τμήμα κτιρίου δεν απαιτείται να υποδιαιρείται σε επί μέρους πυροδιαμερίσματα.

Το ίδιο ισχύει και αν ακόμα υπάρχουν επάλληλες κερκίδες ή εξώστες ανοικτοί στο χώρο αυτό. Επίσης το ίδιο ισχύει και εάν ακόμα υπάρχει ένας υπόγειος όροφος εφόσον όμως αυτός απαιτείται για τη λειτουργία του χώρου συνάθροισης κοινού και δεν είναι υψηλού βαθμού κινδύνου από τη φύση των περιεχομένων του κατά την έννοια της παρ. 1.2.3. του άρθρου 1 του παρόντος και διαχωρίζεται από το ισόγειο με κατασκευή που έχει δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 90 λεπτών. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ορίζεται μέγιστος επιτρεπόμενος όγκος πυροδιαμερίσματος 7.000 κυβικά μέτρα.

Η εγκατάσταση καταιονητήρων συνεπάγεται την αύξηση του μεγίστου επιτρεπόμενου όγκου πυροδιαμερίσματος από 7.000 σε 10.500 κυβικά μέτρα εκτός των περιπτώσεων γ και δ της παρ.

4.3. του παρόντος άρθρου.

3.3. Για δευτερεύοντες ή βοηθητικούς χώρους που εξυπηρετούν τους χώρους συνάθροισης κοινού π.χ. μηχανοστάσια, λεβητοστάσια, υποσταθμούς, ξυλουργεία, εργαστήρια χρωμάτων, πλυντήρια, μαγειρεία, θαλάμους μεγάλων μετασχηματιστών, πινάκων φωτισμού κλπ. εφόσον εμπίπτουν στην κατηγορία των επικίνδυνων χώρων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.2.3. του άρθρου 1 εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1.2.3. του άρθρου 1 καθώς και της παρ. 3.2.5. του άρθρου 3 του παρόντος. ‘Ολοι οι επικίνδυνοι χώροι πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα ανοίγματα εξαερισμού και να μη τοποθετούνται από κάτω ή σε άμεση γειτονία με τις τελικές εξόδους.

3.4. Για τα εσωτερικά τελειώματα ισχύει η παρ. 3.2.16. του άρθρου 3 του παρόντος με την παρακάτω διαφοροποίηση:

Αίθουσες μικρότερες των 30 τ.μ. μπορεί να έχουν εσωτερικά τελειώματα στους τοίχους και τις οροφές μέχρι και κατηγορίας 3.

3.5. Σε περίπτωση χώρων συνάθροισης κοινού πολλαπλών χρήσεων λαμβάνονται οι δείκτες και τα μεγέθη των παρ. 3.1., 3.2. και 3.4. που αντιστοιχούν στη δυσμενέστερη χρήση.

4. Ενεργητική πυροπροστασία.

4.1. Σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού που ανήκουν στις κατηγορίες Σ1, Σ2, Σ4 και έχουν πληθυσμό πάνω από 300 άτομα πρέπει να εγκαθίσταται χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού σύμφωνα με την παρ. 4.2.1. του άρθρου 4 του παρόντος.

Η ίδια απαίτηση ισχύει και για τους χώρους συνάθροισης κοινού της κατηγορίας Σ3 με πληθυσμό πάνω από 200 άτομα. Το σύστημα συναγερμού έχει ως σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση των εργαζομένων στο χώρο και των ατόμων που συμπράττουν στην εκδήλωση. Το κοινό ειδοποιείται μετά την επιβεβαίωση του συμβάντος. ‘Οπου απαιτείται για την καλύτερη προστασία του κοινού και πάντως σε αίθουσες κινηματοθεάτρων και αίθουσες με πληθυσμό πάνω από 1.500 άτομα πρέπει να εγκαθίσταται μεγαφωνικό σύστημα και να προβλέπεται η δυνατότητα ειδοποίησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από ένα ορισμένο σημείο, οποιαδήποτε στιγμή και με άμεσο τρόπο.

4.2. Στους επικίνδυνους χώρους καθώς και σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων υψηλού βαθμού κινδύνου τοποθετείται αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης σύμφωνα με την παρ. 4.1. του άρθρου 4 του παρόντος.

4.3. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης πρέπει να εγκαθίσταται:

α) Στους χώρους της παρ. 4.2. σε συνδυασμό με το σύστημα πυρανίχνευσης όπου απαιτείται.

β) Στη σκηνή και τους βοηθητικούς χώρους των θεάτρων όπως προβλέπεται στην παρ. 5.1.

γ) Στους χώρους συνάθροισης κοινού που βρίσκονται κάτω από τον κατώτερο όροφο εκκένωσης.

δ) Στους χώρους συνάθροισης κοινού των οποίων το δάπεδο βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο των 23 μέτρων από τη στάθμη πρόσβασης πυροσβεστικού οχήματος. ‘Οπου εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα καταιόνησης με νερό το ειδικό υδραυλικό δίκτυο των καταιονητήρων εφόσον εξυπηρετεί μέχρι έξι κεφαλαές καταιονητήρων για κάποιο απομονωμένο χώρο, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση των απαιτήσεων της παρ.

4.3.1. του άρθρου 4 του παρόντος, να συνδεθεί απευθείας με το εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο νερού του κτιρίου, εφόσον αυτό έχει τη δυνατότητα να παρέχει έξι λίτρα νερού ανά πρώτο λεπτό και ανά τετραγωνικό μέτρο σε ολόκληρη την επιφάνεια του προστατευόμενου χώρου και την απαιτούμενη πίεση για τη σωστή λειτουργία των καταιονητήρων.

Μεταξύ του ειδικού υδραυλικού δικτύου αυτών των καταιονητήρων και του εσωτερικού υδραυλικού δικτύου νερού του κτιρίου πρέπει να παρεμβάλλεται βάννα με ασφαλιστικό μηχανισμό που την κλειδώνει στην ανοιχτή θέση.

4.4. Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής διοξειδίου του άνθρακα, ξηρής σκόνης ή άλλου κατάλληλου εγκεκριμένου κατασβεστικού υλικού πρέπει να τοποθετείται σε κάθε είδους μαγειρεία. Το σύστημα πρέπει να προστατεύει το χώρο πάνω από τις εστίες και μέσα στον καπναγωγό μετά από τα φίλτρα.

4.5. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο σύμφωνα με την παρ. 4.3.2. του άρθρου 4 του παρόντος πρέπει να εγκαθίσταται.

α) Σε χώρους συνάθροισης κοινού με πληθυσμό περισσότερο από «250 άτομα». (διορθ. των μέσα σε » » με το ΦΕΚ. 402 Β’ της  2.6.1994.

β) Σε χώρους όπου η στάθμη δαπέδου βρίσκεται υψηλότερα από 20 μέτρα.

γ) Σε χώρους όπου είναι αντικειμενικά δύσκολη η προσέγγιση από το εξωτερικό του κτιρίου με εύκαμπτους σωλήνες.

δ) Στη σκηνή των θεάτρων όπως προβλέπεται στην παρ. 5.1.

Σε χώρους με πληθυσμό λιγότερο από 250 άτομα πρέπει να τοποθετείται κρουνός με εύκαμπτο σωλήνα διαμέτρου 19 χιλ. με κατάλληλο ακροφύσιο, συνδεδεμένος με το δίκτυο ύδρευσης.

4.6. Σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού πρέπει να τοποθετούνται δύο τουλάχιστον φορητοί πυροσβεστήρες κοντά στις σκάλες και τις εξόδους κινδύνου, σε θέσεις όπου κανένα σημείο της κάτοψης να μην απέχει περισσότερο από 15  μέτρα από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα.»

Advertisements

4 responses to “Να αποδοθούν ευθύνες σε όλους

 1. Pingback: Tweets that mention Δες αυτό και συμπέρανε: -- Topsy.com

 2. stratopedo 19 Μαΐου, 2010 στο 9:02 μμ

  Η πυρασφάλεια σαφώς και αφορά τις τράπεζες.
  Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι:

  Α. Τα υφιστάμενα κτίρια δεν ανήκουν στην ίδια νομοθετική ρύθμιση με τα καινούργια

  Β. Σύμφωνα με την απόφαση της Π.Υ. α.π.1308Φ,701,1/1-12-2008 διαταγή και την 1308Φ.701.2 οι τράπεζες σε υφιστάμενα κτίρια αντιμετωπίζονται αναλόγως με το εμβαδό τους με διαφορετικές διατάξεις.

  Γ. Αν υποθέσουμε ότι η τράπεζα είχε εμβαδόν πάνω από 70 τμ. τότε ισχύει η Πυροσβεστική Διάταξη 3/1981 περί χώρων συναθροίσεως κοινού

  Δ. Βάσει των ανωτέρω και υπολογίζοντας μέσω των οδηγιών τον πληθυσμό του χώρου προκύπτει ο αριθμός των εξόδων διαφυγής για τον χώρο.

  Ε. Θα ήθελα να τονίσω ότι τα παραπάνω γράφηκαν με σκοπό:
  1. Να μην γράφουμε ότι μας έρθει στο κεφάλι σαν μηχανικοί
  2. Εμείς είμαστε αυτοί (οι μηχανικοί) που πρώτα καταστρατηγούμε κάθε έννοια νόμου και προσπαθούμε να καλύψουμε τα πάντα στην Πολεοδομία μπας και γλυκάνουμε λίγο τον πελάτη
  3. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι κατηγορούμε τον οποιοδήποτε έστω ανεγκέφαλο μηχανικό για την πυροπροστασία του κτιρίου (που στην τελική σαν διατηρητέο του δίνεται το δικαίωμα να πάρει παρέκκλιση αν δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος) και να ξεχνάμε όλους αυτούς τους ανεγκέφαλους οι οποίοι έριξαν τις μολότοφ
  4. Και επιτέλους ας σταματήσουμε να είμαστε «αναρχικοί» μόνο για να το δηλώνουμε και αντιρρησίες μόνο για να το καυχιόμαστε. Μπορούμε καλύτερα ….. και σίγουρα μπορούμε περισσότερα

  Για να τελειώνουμε βαρέθηκα να ακούω τους πάντες να έχουν άποψη για τα πάντα και ειδικά οι δημοσιογράφοι που κατά καιρούς γίνονται από μηχανικοί μέχρι κομμωτές και κατηγορούν τον οποιοδήποτε.

  ΜΗΝ ΠΕΦΤΕΤΕ ΣΤΗ ΛΟΥΜΠΑ

  ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΠΕΣΕΤΕ ΡΩΤΗΣΤΕ

  ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ αυτά τα ρεμάλια τα οποία το παίζουνε αναρχικοί και εξωσυστημικοί ας το ξανασκεφτούνε λίγο περισσότερο. Η υποκρισία έχει και τα όριά της. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν παράπλευρες απώλειες. Ήταν AΝΘΡΩΠΟΙ σαν τον καθένα μας.

 3. Γενικός Φαρισαίος Πολιτικού Γραφείου 30 Σεπτεμβρίου, 2010 στο 12:21 μμ

  Τις παραλείψεις που συνέβαλαν στην τραγωδία επισημαίνει πόρισμα της Επιθεώρησης του υπουργείου Εργασίας, η οποία ερεύνησε τις συνθήκες της πυρκαγιάς στο υποκατάστημα της Μarfin στη Σταδίου στις 5 Μαΐου που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 3 υπαλλήλων. Το πόρισμα, το οποίο παρουσιάζει το «Βήμα», αναφέρει ότι η μοναδική έξοδος κινδύνου ήταν κλειδωμένη, το τηλεχειριστήριο που θα μπορούσε να την ανοίξει είχε χαθεί, ενώ καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις στο σύστημα πυρασφάλειας του κτιρίου.

  Ακόμα, άλλες δύο πιθανές έξοδοι διαφυγής ήταν κλειδωμένες, ενώ μία οδός διαφυγής οδηγούσε σε σιδερένια κλούβα. Συμπτωματικά είχε μείνει ανοιχτή μια πόρτα διαφυγής για να εξαερίζεται ο χώρος επειδή μύριζε μια τουαλέτα. «Συνολικά 14 εργαζόμενοι εξήλθαν από μια μεταλλική πόρτα του 2ου ορόφου που δεν ήταν έξοδος κινδύνου και ήταν τυχαία ανοιχτή για αερισμό της παρακείμενης τουαλέτας λόγω προβλήματος της αποχέτευσης», αναφέρεται στο πόρισμα.

  «Στο υποκατάστημα εργάζονταν συνολικά 27 άτομα. Υπήρχε μόνο μία έξοδος κινδύνου που βρισκόταν στο ισόγειο του κτιρίου και δίπλα από την κύρια είσοδο της τράπεζας. Ωστόσο αυτή δεν χρησιμοποιήθηκε από τους εργαζομένους γιατί στο ισόγειο είχε ξεσπάσει πυρκαγιά και η ατμόσφαιρα από τον καπνό ήταν αποπνικτική», τονίζεται.

  «Οι εργαζόμενοι αναφέρθηκαν στην έξοδο κινδύνου του ισογείου, η οποία δεν έπρεπε να κλειδώνεται, προκειμένου να ανοίγει εύκολα και άμεσα από κάθε πρόσωπο που θα χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσει. Αυτή άνοιγε μόνο αν έσπρωχνε κάποιος την “μπάρα πανικού” της θύρας και συγχρόνως πατούσε το κουμπί φορητού τηλεχειριστηρίου που ήταν μοναδικό σε όλον τον χώρο και βρισκόταν στο γραφείο της διευθύντριας στο ισόγειο. Τη στιγμή του συμβάντος,μ ε την ύπαρξη του καπνού, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να βρεθεί το τηλεχειριστήριο και να χρησιμοποιηθεί συγχρόνως με το σπρώξιμο της πόρτας για να ανοίξει η έξοδος κινδύνου. Επίσης υπάρχουν μαρτυρίες εργαζομένων που αναφέρουν ότι το γραφείο της διευθύντριας έπιασε πρώτο φωτιά, κάτι που σημαίνει ότι το τηλεχειριστήριο θα είχε καταστραφεί», σημειώνει ο επιθεωρητής.

  Επισημαίνεται ακόμα και η έλλειψη πιστοποιητικού πυρασφάλειας. «Η επιχείρηση δεν είχε το απαιτούμενο πιστοποιητικό πυρασφαλείας που εκδίδεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Για την έκδοσή του απαιτείται μελέτη του χώρου, στην οποία θα αναφέρονται τα συγκεκριμένα μέτρα πυρόσβεσης που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Η μελέτη αυτή κανονικά κατατίθεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία προς έγκριση. Μετά την έγκριση ο εργοδότης θα έπρεπε να καλέσει την Πυροσβεστική να ελέγξει αν εφαρμόστηκαν τα μέτρα και να εκδώσει το πιστοποιητικό ασφαλείας για την επιχείρηση».

  Επίσης, ελλιπής ήταν και η εκπαίδευση των εργαζομένων στην αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών. Ο επιθεωρητής τονίζει ότι στην περίπτωση του υποκαταστήματος της Μarfin «όλοι οι εργαζόμενοι που ρωτήθηκαν ανέφεραν ότι δεν είχε γίνει καμιά εκπαίδευση- ενημέρωση- επιμόρφωση και ούτε είχε ποτέ πραγματοποιηθεί κάποιου είδους άσκηση εκκένωσης του κτιρίου. Μόνο μία εργαζομένη ανέφερε ότι είχε γίνει κάποια χρονική στιγμή επίδειξη της χρήσης των πυροσβεστήρων και μία άλλη εργαζόμενη (σ.σ.: στο πόρισμα αναφέρονται τα ονόματά τους) ότι είχαν διανεμηθεί στο προσωπικό ενημερωτικά φυλλάδια για θέματα πυροπροστασίας, χωρίς όμως να θυμάται το πότε».

  http://tvxs.gr/node/66609

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: